ยินดีต้อนรับ....เข้าสู่โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 145 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
ประกาศของโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 06 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3และ6ในโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 31 พ.ค. 65
การรับรองสถานประกอบการสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 30 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุกรณีติดเชื้อโควิด - 19 ในสถานศึกษา 30 พ.ค. 65
ภาพกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพรอบ 4
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2564
จุลสารของโรงเรียน
124 ปัจจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
86 แจ้งเปืดภาคเรียน 2 2546
83 แจ้งการฉีดวัคซีน ม.ต้น
82 วันคล้ายสวรรคต ร 9
81 แจ้งกำหนดเปืดปืดภาคเรียน 1 2564
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านกาศประขานุเคราะห์ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561-2562
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน