สาระการงานอาชีพฯ

นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1