สาระการงานอาชีพฯ

นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระการงานอาชีพฯ