วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นด้านการศึกษา  พัฒนาคุณภาพสู่สากล   ดำรงตนเป็นผู้มีคุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ร่วมร้อยเรียงทุกภาคส่วน

ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้   คู่คุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มารยาทดี   มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์ ต้นคูน ต้นลมแล้งคติพจน์ของโรงเรียน
ขนฺ ติ  หิตฺ   สุขาวหา
(   ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข  )

สีของโรงเรียน
ม่วง   ฟ้า
สีม่วง หมายถึง    สีแห่งความสำเร็จ
สีฟ้า   หมายถึง    ความยิ่งใหญ่
สีม่วง - ฟ้า     หมายถึง    ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

อักษรย่อของโรงเรียน
บ.ก.