วิสัยทัศน์/ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำสู่มาตรฐานสากล  
 บนวิถีความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   น้อมนำศาสตร์พระราชา
 
ปรัชญาของโรงเรียน
ความรู้   คู่คุณธรรม
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มารยาทดี   มีจิตสาธารณะ 
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นราชพฤกษ์ ต้นคูน ต้นลมแล้ง
 
 
 
คติพจน์ของโรงเรียน
ขนฺ ติ  หิตฺ   สุขาวหา
(   ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข  )
 
สีของโรงเรียน
ม่วง   ฟ้า
สีม่วง หมายถึง    สีแห่งความสำเร็จ
สีฟ้า   หมายถึง    ความยิ่งใหญ่
สีม่วง - ฟ้า     หมายถึง    ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
 
อักษรย่อของโรงเรียน
บ.ก.