ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกพร ใจไหว
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,21:04  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : จีราวุฒิ บุญสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,20:51  อ่าน 431 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : จีราวุฒิ บุญสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,20:50  อ่าน 426 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : จีราวุฒิ บุญสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,20:47  อ่าน 407 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี พ.ศ.2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยพร คลศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,21:58  อ่าน 499 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ส่วนตัว
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2559,16:16  อ่าน 695 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,13:37  อ่าน 589 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรม จำนวน 15 หลักสูตร
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,13:36  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : UTQ-๐๒๑๐๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : สำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,13:31  อ่าน 970 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : UTQ-๐๒๑๓๕ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,13:29  อ่าน 1035 ครั้ง
รายละเอียด..