คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
          คณะกรรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
                                  ปีการศึกษา  2560
 
1.นายชยนัน  เข็มวิชัย                    ประธานกรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
2.นายอุดมเดช  คณะบูรณ์              ตัวแทนฝ่ายองค์กรศาสนา
3.พระมงคล  สุภัทโท                      ตัวแทนฝ่ายองค์กรศาสนา
4.นายบุญมาก   เหล่ายาว                  ตัวแทนฝ่ายองค์กรชุมชน
5.สิบเอกวินัย  เทพสาธร                    ตัวแทนฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
6.พันเอกสุทัศน์  เนืองนิตย์            ตัวแทนฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นางสมนึก  เหล่ากวี                     ตัวแทนฝ่ายผู้แทนครู
8.นายดนัยรัตน์  กาศเกษม             เลขานุการ