สาระสังคมศึกษา

นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระสังคมศึกษา

นางสาวเหมวรรณ ศศิวงศากุล
อัตราจ้าง