สาระสังคมศึกษา

นางเยาวมาลย์ ผาทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระสังคมศึกษา