ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามเพศ

 

ประเภท

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18

16

34

มัธยมศึกษาปีที่ 2

23

12

35

มัธยมศึกษาปีที่ 3

17

12

29

รวม ม 1 - ม 3

58

40

98

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

1

8

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

8

18

มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

5

11

รวม ม 4 - ม 6

23

14

37

รวมทั้งหมด
81

54

135

 
ข้อมูล ณ วันที่14 สิงหาคม  2563