ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามเพศ

 

ประเภท

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

22

14

35

มัธยมศึกษาปีที่ 2

19

11

30

มัธยมศึกษาปีที่ 3

14

9

23

รวม ม 1 - ม 3

55

34

88

มัธยมศึกษาปีที่ 4

13

12

25

มัธยมศึกษาปีที่ 5

8

5

13

มัธยมศึกษาปีที่ 6

0

8

8

รวม ม 4 - ม 6

23

25

48

รวมทั้งหมด
76

59

135

 
ข้อมูล ณ วันที่15 พฤศจืกายน  2562