บุคลากรทางการศึกษา

นายประหยัด กวางกระโดด
พนักงานขับรถ

นายนันทวัฒน์ สุดแดน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิรัตน์ นาคเลื่อมใส
พนักงานทั่วไป