บุคลากรทางการศึกษา

นางประเทียน ทุ่งสิบสี่
บรรณารักษ์

นายประหยัด กวางกระโดด
พนักงานขับรถ

นายนันทวัฒน์ สุดแดน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิรัตน์ นาคเหลื่อมใส
พนักงานทั่วไป