สาระภาษาต่างประเทศ

นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพงษ์ คำเพ็ง
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา มูลทิศ
ครูอัตราจ้าง