สาระภาษาต่างประเทศ

นางนุชนาฎ เทศสูงเนิน
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระภาษาต่างประเทศ

นายคงเดช สีสด
ครู คศ.1