ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู
6
6
12
ครูทรงคุณค่า 0 1 1
พนักงาราชการ 0 0 0
ครูอัตราจ้าง
0
5
5
ลูกจ้างชั่วคราว
1      0     - 1
ลูกจ้างประจำ
1
1
2
            รวม    
9
14
23
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 2 3
รวม 10 16 26

ข้อมูล ณ วันที่  14 สิงหาคม 2563