ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2565  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู
5
6
11
ครูทรงคุณค่า 0 0 0
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง
0
5
5
ลูกจ้างชั่วคราว / เจ้าหน้าที่ธุรการ
2  0 2
ลูกจ้างประจำ
1
0
1
            รวม    
9
12
21
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 5 6
รวม 10 17 27

ข้อมูล ณ วันที่  17  พฤษภาคม 2565