ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู
6
6
12
ครูอัตราจ้าง
1
3
4
ลูกจ้างชั่วคราว
2           - 2
ลูกจ้างประจำ
1
1
2
            รวม    
12
10
22
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 5 7
รวม 14 15 29

ข้อมูล ณ วันที่  30 ตุลาคม 2562