ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู
6
6
12
ครูทรงคุณค่า 0 0 0
พนักงาราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง
0
4
4
ลูกจ้างชั่วคราว
1  0 1
ลูกจ้างประจำ
1
0
1
            รวม    
9
11
20
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 5 7
รวม 11 16 27

ข้อมูล ณ วันที่  15 มิถุนายน  2564