สาระวิทยาศาสตร์

นางสมนึก เหล่ากาวี
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์

นางนภัสกร จินารักษ์
ครู คศ.1

นาย สันท์ชัย นัยติ๊บ
ครู คศ.1

พชร คงประพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวกนกพร ใจไหว
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0