สาระวิทยาศาสตร์

นางสมนึก เหล่ากาวี
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์

พชร คงประพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางนภัสกร จินารักษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดีื ธิกา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพร ใจไหว
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0