สาระวิทยาศาสตร์

นางสมนึก เหล่ากาวี
ครู คศ.3
หัวหน้าสาระวิทยาศาสตร์

นางนภัสกร จินารักษ์
ครู คศ.2

นาย สันท์ชัย นัยติ๊บ
ครู คศ.1

พชร คงประพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร ใจไหว
อัตราจ้าง