ภาพกิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรมค่ายพุทธบุตร) ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ กำหนดจัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรมค่ายพุทธบุตร) ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร “โรงเรียนคุณธรรม"รักเหนือรัก" ในระดับ ศีล ๕ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายปิยพัทธ์ รุจนพิสุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางประหยัด  ทองภูธรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นาง มาริสา อินลี  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนมุกดาหาร  นางจันจิรา  สุพร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองไผ่ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  บรรยายในหัวข้อ บรยยายในหัวขอ้ "โรงเรียนคุณธรรม “รักเหนือรัก”  ในระดับศีล ๕  ตามรอยพระไตรปิฏก" 
 นางสาววิไลลักษณ์   บุญน้อม  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่, นายธานี  แก้วแกมเกตุ หัวหน้างานปกครอง โรงเรียนเจริญราษฎร์ และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ระเบียบวินัยที่ใคร ๆ ก็อยากได้” และนางสาววิภากรณ์ ราชฟู นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ และนายฤกษ์ดี คาถา นักวิชาการ
วัฒนธรรมชานาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มารยาทไทย” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม  2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,19:20   อ่าน 40 ครั้ง