นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเมธีพงษ์ พุทธิธาดากุล

นางสาวอาภาศิริ ไพรพนม

นางสาวสุพัฒตรา ชมภูน้อย

นางสาวพิจิตรา บุศราค

นางสาวรัชดาภรณ์ สิงคำจันทร์

นางสาวพิมพ์พิวรรณ ปัญโญ