นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิมพ์พิวรรณ ปัญโญ

นางสาวเก็จมณ๊ กวางกระโดด

นางสาวกรรณิการ์ พ่วงแช

นางสาววณิชยา พิพิธทอง