ประกาศของโรงเรียน
ผลการประเมิน(ITA) AA 96.78 คะแนน (ดีเยี่ยม)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปีงบประมาณ 2565
โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
AA  คะแนน 96.78 (ดีเยี่ยม)
ขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
“ทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต” และร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ

โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 106 ครั้ง