ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
นางแสงเดือน  คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์  มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ คำเพ็ง  ครู, นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ศรี  ครูอัตราจ้าง พร้อมด้วย เด็กหญิงปพิชญา  บุญญะฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 นายเสฏฐวุฒิ      ฉัตรทอง  นักเรียนชั้น ม.4/2, นางสาวนางสาวสุภัสรา  ข่มอาวุธ นักเรียนชั้น ม.4/1 และนางสาวธิดารัตน์ สมหมาย นักเรียนชั้น ม.4/1  ร่วมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Symposium) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยนำเสนอผลงานของนักเรียน “ฉาบเบรกแตก”  เป็นผลิตภัณฑ์แปรูปจากพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ กล้วยฉาบ  มันม่วงฉาบ มันเทศฉาบ ฟักทองฉาบ เผือกฉาบ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  และโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป ในวันที่  19 - 21  กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,00:25   อ่าน 64 ครั้ง