พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าประสงค์
พันธกิจ
 
๑.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสื่อสารได้สองภาษา
๒.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก  พลเมืองอาเซียน และพลเมืองดีของชุมชน  มีความเป็นไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา 
๓.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา
๕.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
เป้าประสงค์
 
๑.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสื่อสารได้สองภาษา
๒.ผู้เรียนเป็นพลโลก  พลเมืองอาเซียน และพลเมืองดีของชุมชน  มีความเป็นไทย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๔.โรงเรียนใช้ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา
๕.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทุกภาคมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 
กลยุทธ์หลัก
 
๑.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ และเป็นพลโลกที่ดีโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
๒.. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และสื่อสารได้สองภาษา
๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก  พลเมืองอาเซียน และพลเมืองดีของชุมชน  มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามศาสตร์พระราชา 
๔.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลและศาสตร์พระราชา
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการบริหารอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ