ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2561  จำแนกตามเพศ

 

ประเภท

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

3

8

11

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

7

0

7

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

3

6

9

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

10

0

10

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

10

14

24

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

9

0

9

รวม ม 1 - ม 3

42

28

70

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

1

5

6

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

11

0

11

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

0

4

4

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

1

4

5

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

7

1

8

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

7

2

9

รวม ม 4 - ม 6

27

16

43

รวมทั้งหมด

69

44

113


 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2561