ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามเพศ

 

ประเภท

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

14

7

21

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

8

19

มัธยมศึกษาปีที่ 3

12

6

18

รวม ม 1 - ม 3

37

21

58

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14

12

26

มัธยมศึกษาปีที่ 5

9

5

14

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

8

9

รวม ม 4 - ม 6

23

25

48

รวมทั้งหมด
61

46

107
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน  2562