ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2561  จำแนกตามเพศ

 

ประเภท

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

10

8

18

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

7

18

มัธยมศึกษาปีที่ 3

18

13

31

รวม ม 1 - ม 3

39

28

67

มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

5

15

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

7

8

มัธยมศึกษาปีที่ 6

14

1

15

รวม ม 4 - ม 6

25

13

38

รวมทั้งหมด
64

41

105
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม  2561