ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2562  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู
5
6
11
ครูอัตราจ้าง
-
7
7
ลูกจ้างชั่วคราว
 1           -  1
ลูกจ้างประจำ
1
1
2
            รวม    
9
14
23
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 5 6
รวม 10 19 29

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562