ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2561  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ข้าราชการครู

6

5

11

ครูอัตราจ้าง

2

4

6

ลูกจ้างชั่วคราว

         2

          -

          1

ลูกจ้างประจำ

1

1

2

            รวม

11

10

21


ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561