ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครู

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์

ปีการศึกษา 2561  จำแนกตามเพศ

 

ระเภทบุคลากร

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ข้าราชการครู

7

8

15

ครูอัตราจ้าง

2

4

6

ลูกจ้างชั่วคราว

         1

          -

          1

ลูกจ้างประจำ

1

1

2

            รวม

11

13

24


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561