พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึง

 ประสงค์  ตามหลังสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพู้นฐาน  และเปิด

 โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริมให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ดำรงตนตามหลัก
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

7. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา


ป้าหมาย
  1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล

  3. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร

     แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษา

     อย่างทั่วถึง

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้เรียน  ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียง

6. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม

 หลักธรรมาภิบาล

7. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา